Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Hispaania õiguses on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetega 2 kuni 4 kehtestatud kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele täiendavad vorminõuded, täpsemalt: kohaldatav õigus tuleb valida ametliku dokumendiga (notari juuresolekul) või nn autentse dokumendiga (dokumendiga, mille puhul ei saa kuupäevas ja poolte allkirjades kahelda ka siis, kui tegemist ei ole notariaalse aktiga).

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Hispaania õiguse kohaselt ei või abikaasad määrata kohaldatavat õigust kohtumenetluse käigus.

Viimati uuendatud: 11/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.