Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Belgia

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Belgia õigusaktides ei ole konkreetseid ametlikke nõudeid määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigete 2−4 kohaste kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepete suhtes.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Seoses kohaldatava õiguse määramisega nähakse Belgia rahvusvahelise eraõiguse seadustiku (Wetboek van internationaal privaatrecht / Code de droit international privé) artikli 55 paragrahvis 2 ette, et valik tuleb teha esimesel kohtusse ilmumise päeval (16. juuli 2004. aasta rahvusvahelise eraõiguse seadustik, Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 27.7.2004; seadustik jõustus 1. oktoobril 2004).

Viimati uuendatud: 28/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Saksamaa

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Saksamaa õiguse kohaselt (tsiviilseadustiku rakendusseaduse (EGBGB) artikli 46e lõige 1) dokumenteeritakse määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetele 2−4 kohane õiguse valikut käsitlev kokkulepe notariaalaktiga. Tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 127a kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Saksamaa õiguse kohaselt (tsiviilseadustiku rakendusseaduse artikli 46e lõige 2) võivad abikaasad vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3 valida kohaldatava õiguse kuni esimese astme kohtus toimuva istungi lõpuni.

Viimati uuendatud: 15/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Eesti

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaseaduse § 641 lõigete 2 ja 3 kohaselt võivad abikaasad nõukogu määrusele (EL) nr 1259/2010 vastava abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmida isiklikult notariaalselt tõestatud vormis või kohtumenetluses abielu lahutamise korral märgitakse kokkuleppe sõlmimine protokolli, mis asendab notariaalse tõestamise vormi.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaseaduse § 641 lõike 4 kohaselt võivad abikaasad kokkuleppe sõlmida ja seda muuta igal ajal kuni abielu lahutamise avalduse vastuvõtmiseni notari poolt või kohtumenetluses kuni eelmenetluse lõppemiseni või kirjalikus menetluses taotluste esitamise tähtaja möödumiseni.

Viimati uuendatud: 20/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Kreeka

Pärast Kreeka Vabariigi vastavasiulist taotlust kinnitas Euroopa Komisjon 27. jaanuari 2014. aasta otsusega (L 23/41) Kreeka osalemist määrusega (EL) nr 1259/2010 ette nähtud tõhustatud koostöös abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas („Rooma III”).

Eespool nimetatud otsuse kohaselt jõustub määrus (EL) nr 1259/2010 Kreekas 29. juulil 2015.


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Kreeka õiguses puuduvad sätted, mis käsitlevad määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetes 2 kuni 4 ette nähtud abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse kohta sõlmitud kokkuleppe vorminõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Kreeka õiguses puuduvad sätted, mis annavad võimaluse määrata kohaldatav õigus vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3.

Viimati uuendatud: 01/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Hispaania

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Hispaania õiguses on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetega 2 kuni 4 kehtestatud kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele täiendavad vorminõuded, täpsemalt: kohaldatav õigus tuleb valida ametliku dokumendiga (notari juuresolekul) või nn autentse dokumendiga (dokumendiga, mille puhul ei saa kuupäevas ja poolte allkirjades kahelda ka siis, kui tegemist ei ole notariaalse aktiga).

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Hispaania õiguse kohaselt ei või abikaasad määrata kohaldatavat õigust kohtumenetluse käigus.

Viimati uuendatud: 25/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Prantsusmaa

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Määrusega kehtestatakse kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele kolm vorminõuet: kokkulepe sõlmitakse kirjalikus vormis, sellel märgitakse kokkuleppe sõlmimise kuupäev ja see peab olema poolte poolt allkirjastatud.

Lisaks on määruses liikmesriikidele ette nähtud võimalus kehtestada täiendavaid vorminõudeid ja täpsustatud, kuidas neid tuleb abikaasade olukorrast sõltuvalt kohaldada.

Prantsuse õiguses ei ole ühtegi sätet, mis reguleeriks abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vorminõudeid. Seega ei ole Prantsusmaa teinud artikli 17 lõike 1 punktis a ette nähtud deklaratsiooni.

Järelikult jääb abikaasadele õigus pöörduda soovi korral selgituste saamiseks õigusnõustaja poole.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Kokkuleppe, millega abikaasad määravad kindlaks abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatava õiguse, võib sõlmida igal ajal ja seda võib muuta igal ajal, kuid hiljemalt kohtu poole pöördumise ajaks.

Samas võivad abikaasad kohaldatava õiguse määramises kokku leppida ka kohtumenetluse käigus, kui see on kohtu asukohariigi õigusega ette nähtud (artikli 5 lõiked 2 ja 3).

Prantsuse õiguses ei ole sellist võimalust sõnaselgelt ette nähtud. See on põhjus, miks Prantsusmaa ei ole artikli 17 lõike 1 punktis b sätestatud deklaratsiooni esitanud.

Viimati uuendatud: 09/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Läti

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Läti õiguses ei ole sätestatud kohaldatava õiguse valikut käsitlevaid täiendavaid vorminõudeid peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 esitatud nõuete.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Läti õiguses ei ole ette nähtud võimalust määrata kohaldatav õigus kohtus menetluse käigus.

Viimati uuendatud: 16/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Leedu

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Leedu õiguses ei ole abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse kokkulepetele täiendavaid vorminõudeid kehtestatud.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Leedu õigusega ei ole ette nähtud võimalust määrata abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatavat õigust kohtus menetluse käigus.

Viimati uuendatud: 13/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Luksemburg

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Luksemburgi õiguses ei ole praegu täiendavaid vorminõudeid kehtestatud.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Luksemburgi õiguses ei ole ette nähtud võimalust määrata kohaldatav õigus kohtumenetluse käigus.

Viimati uuendatud: 03/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Ungari

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 sätestatud vorminõuete ei ole kohaldatava õiguse kokkulepete suhtes muid vorminõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Abikaasad peavad kohaldatava õiguse valima hiljemalt kohtumenetluse ettevalmistava etapi ajal kohtu määratud tähtaja jooksul.

Viimati uuendatud: 04/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Austria

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Austria õigusega ei nähta määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetele 2−4 kohase kohaldatava õiguse valiku kokkuleppe suhtes ette täiendavaid ametlikke nõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Austria õiguse kohaselt (rahvusvahelise eraõiguse seaduse (IPRG) paragrahvi 11 lõige 3) võivad abikaasad vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3 valida kohaldatava õiguse ka kohtus menetluse käigus, kui õiguse valik on tehtud selgesõnaliselt ega pole ainuüksi käitumise järgi kaudselt tuletatav.

Viimati uuendatud: 25/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Portugal

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Teavet edastada ei ole.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Teavet edastada ei ole.

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus - Rumeenia

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Rumeenia õiguses ei ole peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 nimetatud nõuete muid ametlikke nõudeid seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Rumeenia õiguse alusel võivad abikaasad määrata abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse ka pärast kohtu poole pöördumist, kuid hiljemalt kuupäevaks, mil toimub esimene kohtuistung, millele abikaasad on ametlikult kutsutud.

Allpool on esitatud tsiviilseadustiku asjaomane tekst.

Artikkel 2598.

Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kuupäev

1) Abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe võib sõlmida või sellist kokkulepet võib muuta hiljemalt kuupäevaks, mil pöördutakse pädeva asutuse poole, et abielu lahutada.

2) Kohus võib aga abikaasade kokkulepet arvesse võtta hiljemalt esimesel kohtuistungil, millele abikaasad on ametlikult kutsutud.

Artikkel 2599.

Kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vorm

Abielulahutuse suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitlev kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult, sellele peab olema märgitud kuupäev ning abikaasad peavad olema sellele alla kirjutanud.

Viimati uuendatud: 01/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.