Avioero ja asumusero

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Saksan lainsäädännön (siviililakikirjan voimaanpanolaki eli Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB, 46e §:n 1 momentti) mukaan asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukainen lain valinta on vahvistettava notaarin asiakirjalla. Siviililakikirjan 127a §:ää sovelletaan soveltuvin osin.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Saksan lainsäädännön (EGBGB, 46e §:n 2 momentti) mukaan puolisot voivat valita lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ensimmäisessä oikeusasteessa pidettävään ensimmäiseen suulliseen käsittelyyn mennessä.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.