Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Belgijos teisėje nenustatyta konkrečių reikalavimų, taikytinų susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Dėl taikytinos teisės pasirinkimo tvarkos, Belgijos Tarptautinės privatinės teisės kodekso (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) 2 skyriaus 55 straipsnio trečioje dalyje nustatyta, kad taikytinos teisės pasirinkimas turi būti nurodytas pirmą kartą stojus prieš teismą (2004 m. liepos 16 d. Tarptautinės privatinės teisės kodekso įstatymas, 2004 m. liepos 27 d. paskelbtas Belgisch Staatsblad/Moniteur belge, įsigaliojo 2004 m. spalio 1 d).

Paskutinis naujinimas: 28/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.