Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Austrijas tiesību aktos nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli saskaņā ar 7. panta 2. līdz 4. punktu Regulā (ES) Nr. 1259/2010.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Atbilstoši Austrijas tiesību aktiem (IPRG 11. panta 3. punkts) laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1259/2010 5. panta 3. punktu arī lietas izskatīšanas laikā tiesā ar nosacījumu, ka izvēli par piemērojamiem tiesību aktiem izdara skaidri un ne tikai ar netiešu rīcību.

Lapa atjaunināta: 26/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.