Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Beļģijas tiesību aktos nav paredzētas konkrētas prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamiem tiesību aktiem atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 2. līdz 4. punktam.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Attiecībā uz noteikumiem par piemērojamo tiesību aktu izvēli Beļģijas Starptautisko privāto tiesību kodeksa (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) 55. panta 2. punktā noteikts, ka izvēle jāizsaka, pirmoreiz piedaloties tiesas sēdē (2004. gada 16. jūlija Starptautisko privāto tiesību kodekss, kas 2004. gada 27. jūlijā publicēts Belgisch Staatsblad/Moniteur belge un stājās spēkā 2004. gada 1. oktobrī).

Lapa atjaunināta: 28/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.