Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Saskaņā ar Ģimenes tiesību likuma 641 panta 2. un 3. punktu vienošanos par tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai, atbilstoši Padomes Regulai (ES) Nr. 1259/2010 laulātie var noslēgt personīgi notariāli apliecinātā formā, vai šādu vienošanos var ierakstīt tiesvedības protokolā, kas aizstāj notariāli apliecināto formu.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Saskaņā ar Ģimenes tiesību likuma 641 panta 4. punktu laulātie minēto vienošanos var noslēgt vai grozīt jebkurā laikā līdz brīdim, kad notārs ir saņēmis laulības šķiršanas pieteikumu vai tiesvedības laikā līdz sākotnējās tiesvedības pabeigšanai, vai līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam rakstveida procedūrā.

Lapa atjaunināta: 29/03/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.