Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Francija

Saturu nodrošina
Francija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Regulā ir noteikti trīs nosacījumi tiesību aktu izvēles vienošanās spēkā esamībai pēc formas: vienošanos izsaka rakstiski, tajā norāda datumu, un to paraksta abi laulātie.

Turklāt tā paredz valstīm iespēju paredzēt papildu noteikumus par formu, un tajā ir precizēts veids, kā tie tiek piemēroti, ņemot vērā laulāto situāciju.

Francijas tiesībās nav noteikumu, kas paredzētu formālas prasības, kas piemērojamas, lai būtu spēkā vienošanās par tiesību aktu izvēli laulības šķiršanas un laulāto atšķiršanas jomā. Tāpēc Francija nav iesniegusi deklarāciju, kas paredzēta 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Tādējādi laulātie, ja viņi to vēlas, var izvēlēties vērsties pie speciālista, kurš, viņuprāt, var viņus vislietderīgāk informēt.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Vienošanos, ar ko laulātie izvēlas laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamos tiesību aktus, var noslēgt un grozīt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā tad, kad ceļ prasību tiesā.

Tomēr, ja tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas tiesa, tas ir paredzēts, laulātie piemērojamos tiesību aktus var norādīt arī tiesvedības laikā tiesā (5. panta 2. un 3. punkts).

Francijas tiesībās šāda iespēja nav nepārprotami paredzēta. Tas izskaidro to, kāpēc Francija nav iesniegusi deklarāciju, kas paredzēta 17. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.