Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Atbilstoši Vācijas tiesību aktiem (EGBGB 46.e panta 1. punkts) vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli saskaņā ar 7. panta 2. līdz 4. punktu Regulā (ES) Nr. 1259/2010 ir notariāli jāapliecina. Civilkodeksa 127. panta a) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem (EGBGB 46.e panta 2. punkts) laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1259/2010 5. panta 3. punktu līdz uzklausīšanas beigām pirmajā instancē.

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.