Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Ņemot vērā Grieķijas paziņojumu šajā jautājumā, Eiropas Komisija 2014. gada 27. janvāra lēmumā (OV L 23., 41. lpp) apstiprināja Grieķijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai, kura izveidota ar Regulu (ES) Nr. 1259/2010 (Roma III).

Saskaņā ar minēto lēmumu Regula (ES) Nr. 1259/2010 ir piemērojama Grieķijā sākot ar 2015. gada 29. jūliju.


7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Grieķijas tiesībās nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli, kā tas minēts 7. panta 2. - 4. punktā Regulā (ES) Nr. 1259/2010.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Grieķijas tiesībās nav paredzēti īpaši noteikumi par iespēju norādīt piemērojamos tiesību aktus, kā tas minēts 5. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. 1259/2010.

Lapa atjaunināta: 01/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.