Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Latvijas Republikas tiesību akti neparedz papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli, izņemot tās, kas minētas Regulas (ES) Nr.1259/2010 7.panta 1.punktā.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Latvijas Republika neparedz iespēju norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā tiesā.

Lapa atjaunināta: 21/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.