Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Rumānijas tiesību aktos nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli, izņemot tās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 1. punktā.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem laulātie var norādīt laulības šķiršanai piemērojamos tiesību aktus arī pēc tam, kad ir celta prasība tiesā, bet ne vēlāk kā dienā, kad notiek pirmā tiesas sēde, uz kuru likumīgi ir uzaicināti laulātie.

Sk. tālāk norādīto attiecīgo Civilkodeksa tekstu.

2598. pants

Vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli datums

(1) Vienošanos par laulības šķiršanai piemērojamo tiesību aktu izvēli var noslēgt vai grozīt vēlākais līdz dienai, kad kompetentajā iestādē ir iesniegta prasība par laulības šķiršanu.

(2) Tomēr tiesa var ņemt vērā laulāto vienošanos vēlākais līdz pirmajai tiesas sēdei, uz kuru puses likumīgi ir uzaicinātas.

2599. pants

Vienošanās par piemērojamo tiesību aktu izvēli forma

Vienošanās par laulības šķiršanai piemērojamo tiesību aktu izvēli jānoslēdz rakstiski, un laulātajiem tā jāparaksta un jānorāda datums.

Lapa atjaunināta: 12/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.