Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Krachtens § 641, leden 2 en 3, van de wet inzake het familierecht kunnen echtgenoten conform Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad een overeenkomst over het op de echtscheiding toepasselijke recht sluiten in de vorm van een notariële akte. In het geval van een gerechtelijke echtscheidingsprocedure kan een dergelijke overeenkomst worden geregistreerd als een substituut voor een notariële akte.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Krachtens § 641, lid 4, van de wet inzake het familierecht kunnen echtgenoten te allen tijde een dergelijke overeenkomst sluiten en wijzigen totdat het verzoek om echtscheiding door een notaris is aanvaard of, in een gerechtelijke procedure, totdat de inleidende fase is afgesloten of, in een schriftelijke procedure, totdat de termijn voor het indienen van verzoeken is verstreken.

Laatste update: 29/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.