Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

De verordening legt drie vormvoorschriften op voor de geldigheid van de rechtskeuzeovereenkomst: het moet gaan om een schriftelijke overeenkomst, die door beide echtgenoten wordt gedagtekend en ondertekend.

Zij voorziet echter in de mogelijkheid voor de lidstaten om aanvullende vormvoorschriften op te leggen en preciseert hoe die moeten worden toegepast, afhankelijk van de situatie van de echtgenoten.

Er bestaat in het Franse recht geen enkele bepaling betreffende de vormvoorschriften die vereist zijn voor de geldigheid van een rechtskeuzeovereenkomst inzake echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Frankrijk heeft derhalve geen kennisgeving gedaan zoals bedoeld in artikel 17, lid 1, onder a).

Bijgevolg wordt de echtgenoten de keuze gelaten om zich desgewenst te wenden tot de beroepsbeoefenaar die zij het best in staat achten om nuttige uitleg te verschaffen.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

De overeenkomst waarmee echtgenoten het recht aanwijzen dat van toepassing is op hun echtscheiding of scheiding van tafel en bed, kan te allen tijde worden gesloten en gewijzigd, doch uiterlijk op het tijdstip waarop de zaak aanhangig wordt gemaakt.

Indien het recht van de staat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt hierin voorziet, kunnen de echtgenoten het toepasselijke recht echter ook in de loop van de procedure bepalen (artikel 5, leden 2 en 3).

Het Franse recht voorziet niet expliciet in deze mogelijkheid. Daarom heeft Frankrijk geen kennisgeving gedaan zoals bedoeld in artikel 17, lid 1, onder b).

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.