Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Artikel 7, leden 2 tot en met 4 - vormvoorschriften die van toepassing zijn op rechtskeuzeovereenkomsten

Er bestaan geen andere vormvoorschriften waaraan rechtskeuzeovereenkomsten zijn onderworpen dan die vermeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, lid 3 - mogelijkheid om het toepasselijke recht in de loop van de procedure te bepalen

Naar Roemeens recht kunnen echtgenoten het op de echtscheiding toepasselijke recht ook aanwijzen nadat de zaak bij de rechterlijke instantie is aanhangig gemaakt, maar ten laatste op de dag van de eerste terechtzitting waarvoor de echtgenoten wettelijk zijn gedagvaard.

De betrokken bepalingen van het burgerlijk wetboek luiden als volgt:

Artikel 2598.

Datum rechtskeuzeovereenkomsten

(1) De overeenkomst om het op een echtscheiding toepasselijke recht aan te wijzen kan ten laatste op de dag waarop de echtscheidingszaak bij de bevoegde rechterlijke instantie is aanhangig gemaakt, worden gesloten of gewijzigd.

(2) De rechter kan echter kennisnemen van de tussen de echtgenoten gesloten overeenkomst uiterlijk op de eerste zitting waarvoor de partijen wettelijk zijn gedagvaard.

Artikel 2599.

Vorm rechtskeuzeovereenkomsten

De overeenkomst om het op een echtscheiding toepasselijke recht aan te wijzen, moet schriftelijk zijn gesloten en door de echtgenoten zijn ondertekend en gedateerd.

Laatste update: 12/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.