Rozwód i separacja sądowa

Belgia

Autor treści:
Belgia

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Belgijskie przepisy nie przewidują szczególnych formalnych wymogów mających zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego na podstawie art. 7 ust. 2–4 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

W odniesieniu do przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego art. 55 § 2 akapit trzeci belgijskiego kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) przewiduje, że wyboru należy dokonać w chwili, w której strony stawiły się przed sądem po raz pierwszy (Kodeks prawa prywatnego międzynarodowego z dnia 16 lipca 2004 r., Belgisch Staatsblad/Moniteur belge z dnia 27 lipca 2004 r., który wszedł w życie dnia 1 października 2004 r.).

Ostatnia aktualizacja: 28/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.