Rozwód i separacja sądowa

Grecja

Autor treści:
Grecja

Po otrzymaniu oświadczenia Grecji w tej sprawie, Komisja Europejska potwierdziła, w decyzji z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 23 s. 41), uczestnictwo Grecji we wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, ustanowionej rozporządzeniem (UE) nr 1259/2010 („rozporządzenie Rzym III”).

Na mocy powyższej decyzji rozporządzenie (UE) nr 1259/2010 ma zastosowanie w Grecji począwszy od 29 lipca 2015 r.


Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

W greckim prawie nie wprowadzono krajowych przepisów szczególnych dotyczących formalnych wymogów mających zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego na podstawie art. 7 ust. 2–4 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

W greckim prawie nie wprowadzono krajowych przepisów szczególnych dotyczących możliwości wskazania prawa właściwego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010.

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.