Rozwód i separacja sądowa

Litwa

Autor treści:
Litwa

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Prawo litewskie nie przewiduje dodatkowych wymogów formalnych dotyczących zawierania umów w sprawie wyboru prawa właściwego dla rozwodów i separacji.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Prawo litewskie nie przewiduje możliwości wyboru prawa właściwego dla rozwodu lub separacji w toku postępowania przed sądem.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.