Rozwód i separacja sądowa

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Nie ma dodatkowych wymogów formalnych mających zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego innych niż wymogi określone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Na mocy prawa rumuńskiego małżonkowie mogą również wskazać prawo właściwe mające zastosowanie do postępowania rozwodowego po wniesieniu sprawy do sądu, ale nie później niż w dniu pierwszej rozprawy sądowej, na którą małżonkowie zostali wezwani zgodnie z prawem.

Stosowne przepisy kodeksu cywilnego:

Artykuł 2598.

Termin zawarcia umowy w sprawie wyboru prawa właściwego

1) Umowę w sprawie wyboru prawa właściwego dla rozwodu można zawrzeć lub zmienić najpóźniej do chwili wniesienia wniosku lub pozwu o rozwód do właściwego organu.

2) Sąd może jednak uwzględnić umowę małżonków nie później niż podczas pierwszej rozprawy, na którą strony zostały prawidłowo wezwane.

Artykuł 2599.

Forma zawarcia umowy w sprawie wyboru prawa właściwego

Umowę w sprawie wyboru prawa właściwego w postępowaniu rozwodowym małżonkowie zawierają na piśmie, podpisują i opatrują datą.

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.