Rozwód i separacja sądowa

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Prawo hiszpańskie nakłada dodatkowe wymogi formalne dotyczące umów w sprawie wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 7 ust. 2 – art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010, zgodnie z którymi wyboru prawa właściwego należy dokonać w drodze umowy sporządzonej w formie dokumentu urzędowego przed notariuszem lub w formie dokumentu autentycznego, który został w sposób wyraźny i jednoznaczny opatrzony datą i podpisany przez strony, nawet jeżeli dokument ten nie jest aktem notarialnym.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Zgodnie z prawem hiszpańskim małżonkowie nie mogą dokonać wyboru prawa właściwego przed sądem w trakcie postępowania.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.