Rozvod a súdna rozluka

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Rakúsky právny poriadok nestanovuje žiadne dodatočné formálne náležitosti, pokiaľ ide o dohodu o voľbe rozhodného práva podľa článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa rakúskeho právneho poriadku (§ 11(3) IPRG) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo aj na súde v priebehu konania za predpokladu, že voľba práva sa vyjadrí výslovne a nie len implicitným správaním.

Posledná aktualizácia: 16/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.