Rozvod a súdna rozluka

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Belgické právne predpisy nestanovujú žiadne osobitné formálne požiadavky pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa voľby rozhodného práva, článok 55 § 2 bod 3 belgického zákonníka o medzinárodnom práve súkromnom (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) stanovuje, že voľba musí byť vyjadrená pri prvom dostavení sa na súd (zákon o kódexe medzinárodného práva súkromného zo 16. júla 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge z 27. júla 2004, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004).

Posledná aktualizácia: 28/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.