Rozvod a súdna rozluka

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa § 641 ods. 2 a 3 zákona o rodinnom práve sa v súvislosti s rozvodom môžu manželia dohodnúť na rozhodnom práve podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 osobne, a to notársky overeným úkonom, alebo je možné ako náhradu za notársky overený úkon zaznamenať začatie takéhoto súdneho konania.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa § 641 ods. 4 zákona o rodinnom práve môžu manželia uzatvárať a upravovať uvedené dohody kedykoľvek až do prijatia návrhu na rozvod manželstva notárom, alebo v rámci súdneho konania, a to až do ukončenia predbežného konania alebo uplynutia lehoty na podanie návrhu v rámci písomného postupu konania.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.