Rozvod a súdna rozluka

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

V nariadení sa stanovujú tri podmienky formálnej platnosti dohody o určení rozhodného práva: dohoda musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum a musia ju podpísať obe strany.

Nariadenie navyše oprávňuje členské štáty stanoviť dodatočné formálne požiadavky a spresňuje spôsob, akým sa takéto pravidlá majú uplatňovať v závislosti od situácie manželov.

Francúzsky právny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie o podmienkach platnosti dohody o určení rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Francúzsko preto neoznámilo informácie podľa článku 17 ods. 1 písm. a).

Manželia sa môžu obrátiť na odborníka, ktorý im podľa ich názoru najlepšie pomôže túto vec objasniť.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Dohodu o určení rozhodného práva možno uzavrieť a zmeniť kedykoľvek, najneskôr však v čase začatia konania.

Ak to právny poriadok štátu konajúceho súdu umožňuje, manželia môžu tiež určiť rozhodné právo na súde v priebehu konania (článok 5 ods. 2 a 3).

Vo francúzskom právnom poriadku nie je táto možnosť vyslovene stanovená. Francúzsko preto neoznámilo informácie podľa článku 17 ods. 1 písm. b).

Posledná aktualizácia: 09/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.