Rozvod a súdna rozluka

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. e) bod 1 EGBGB) musí byť dohoda o voľbe rozhodného práva na základe článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zaznamenaná notárskym zápisom. Článok 127 písm. a) občianskeho zákonníka sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. e) bod 2 EGBGB) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo až do skončenia pojednávania v prvostupňovom konaní.

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.