Rozvod a súdna rozluka

Grécko

Autor obsahu
Grécko

V súvislosti s príslušným oznámením Helénskej republiky Európska komisia svojím rozhodnutím z 27. januára 2014 (Ú. v EÚ L 23, 28.1.2014, s. 41) potvrdila účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva uplatňovaného na rozvod a rozluku, ktorá bola ustanovená nariadením (EÚ) č. 1259/2010 („Rím III“).

V súlade s uvedeným rozhodnutím sa nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 v Grécku uplatňuje od 29. júla 2015.


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

V gréckom právnom poriadku sa nevyskytujú žiadne osobitné vnútroštátne ustanovenia v súvislosti s formálnymi náležitosťami, ktoré sa uplatňujú na dohody vo veci voľby rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

V gréckom právnom poriadku sa nevyskytujú žiadne osobitné vnútroštátne ustanovenia v súvislosti s možnosťou určenia rozhodného práva v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Posledná aktualizácia: 01/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.