Rozvod a súdna rozluka

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Lotyšský právny poriadok nestanovuje žiadne dodatočné formálne náležitosti, pokiaľ ide o dohodu o voľbe rozhodného práva, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Lotyšský právny poriadok neposkytuje možnosť určiť rozhodné právo na súde v prebiehajúcich konaniach.

Posledná aktualizácia: 21/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.