Rozvod a súdna rozluka

Litva

Autor obsahu
Litva

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Litovské vnútroštátne právo nestanovuje dodatočné formálne požiadavky na dohody o rozhodnom práve pre rozvod a rozluku.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Litovské vnútroštátne právo neumožňuje dohodu o rozhodnom práve pre rozvod a rozluku na súde v priebehu konania.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.