Rozvod a súdna rozluka

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Na dohody o voľbe práva sa nevzťahujú žiadne iné formálne požiadavky ako požiadavky stanovené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa rumunského práva môžu manželia určiť rozhodné právo pre rozvod aj po tom, ako súd začal konať vo veci, najneskôr však ku dňu prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.

Nižšie sú uvedené príslušné znenia Občianskeho zákonníka.

Článok 2598

Dátum uzavretia dohody o voľbe rozhodného práva

1. Dohodu o voľbe rozhodného práva pre rozvod možno uzavrieť alebo zmeniť najneskôr do dátumu, kedy príslušný orgán začne konať vo veci rozvodu.

2. Súd však môže vziať na vedomie dohodu manželov najneskôr v deň prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.

Článok 2599

Forma dohody o voľbe rozhodného práva

Dohoda o voľbe rozhodného práva pre rozvod musí byť uzavretá písomne, podpísaná manželmi a musí byť na nej uvedený dátum.

Posledná aktualizácia: 12/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.