Rozvod a súdna rozluka

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Španielske právne predpisy stanovujú pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 tieto dodatočné formálne náležitosti: dohoda o voľbe rozhodného práva musí byť uzavretá buď formou verejnej listiny (pred notárom), alebo úradného dokumentu („documento auténtico“, v ktorom nemožno spochybniť dátum a podpisy zmluvných strán, aj keď nie je vo forme notárskej listiny).

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa španielskych právnych predpisov manželia nemôžu určiť rozhodné právo pred súdom v priebehu konania.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.