Razveza in ločitev

Nacionalne informacije v zvezi z Uredbo št. 1259/2010

Splošne informacije

Evropska unija si je zastavila cilj razvijati območje svobode, varnosti in pravice, in sicer tako, da se sprejemajo ukrepi na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami. Povečana mobilnost državljanov na notranjem trgu hkrati zahteva večjo prožnost in večjo pravno varnost.

Uredba Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti (imenovana uredba Rim III), zagotavlja državljanom ustrezne rezultate glede pravne varnosti, predvidljivosti in prilagodljivosti, ščiti šibkejše partnerje v postopkih razveze in preprečuje „izbiranje najugodnejšega sodišča“. To pripomore tudi k preprečevanju zapletenih, dolgih in mučnih postopkov.

Natančneje, Uredba (EU) št. 1259/2010 omogoča mednarodnim parom, da se vnaprej dogovorijo, katero pravo se bo uporabljalo za njihovo razvezo ali prenehanje življenjske skupnosti, če je pravo, o katerem se je par dogovoril, pravo države članice, s katerim sta tesno povezana. Če se par ne more dogovoriti, lahko sodniki uporabijo skupno formulo za odločanje o pravu države, ki se uporabi v posameznem primeru.

Po drugi strani pa se ta uredba ne uporablja za naslednje primere: poslovno sposobnost fizičnih oseb; obstoj, veljavnost in priznanje zakonske zveze; razveljavitev zakonske zveze; priimke zakoncev; premoženjske posledice zakonske zveze; starševsko odgovornost; preživninske obveznosti, upravljanje premoženja in dedovanje. Prav tako to ne vpliva na uporabo Uredbe (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

To je pravni akt za izvajanje okrepljenega sodelovanja med sodelujočimi državami članicami. Okrepljeno sodelovanje omogoča skupini vsaj devetih držav članic izvajanje ukrepov na enem od področij, ki jih zajemata Pogodbi v okviru neizključnih pristojnosti Unije. V skladu s členom 331 PDEU nesodelujoče države članice ohranijo pravico do priključitve že obstoječemu okrepljenemu sodelovanju.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb.

Okrepljeno Sodelovanje

Svet je 12. julija 2010 sprejel Sklep št. 2010/405/EU o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti, med Belgijo, Bolgarijo, Nemčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Latvijo, Luksemburgom, Madžarsko, Malto, Avstrijo, Portugalsko, Romunijo in Slovenijo. Navedenih 14 sodelujočih držav članic je zato sprejelo Uredbo Sveta (EU) št. 1259/2010, ki se je začela uporabljati 21. junija 2012.

Komisija je 21. novembra 2012 sprejela Sklep 2012/714/EU o potrditvi priključitve Litve okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti. Navedeni sklep določa, da se Uredba (EU) št. 1259/2010 v Litvi uporablja od 22. maja 2014.

Komisija je 27. januarja 2014 sprejela Sklep 2014/39/EU o potrditvi priključitve Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti. Navedeni sklep določa, da se Uredba (EU) št. 1259/2010 v Grčiji uporablja od 29. julija 2015.

Evropska komisija je 10. avgusta 2016 sprejela Sklep (EU) št. 2016/1366 o potrditvi priključitve Estonije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti. Ta sklep določa, da se Uredba (EU) št. 1259/2010 v Estoniji uporablja od 11. februarja 2018 dalje.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

ARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)

Zadnja posodobitev: 09/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.