Razveza in ločitev

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Po nemški zakonodaji (člen 46(e)(1) EGBGB) je treba dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu z odstavki 2–4 člena 7 Uredbe (EU) št. 1259/2010 evidentirati v obliki notarskega zapisa. Člen 127(a) Civilnega zakonika se uporabi smiselno.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po nemški zakonodaji (člen 46(e)(2) EGBGB) lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010 vse do konca zadnje obravnave na prvi stopnji.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.