Razveza in ločitev

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Po izjavi Grčije o tem vprašanju je Evropska komisija v svojem sklepu z dne 27. januarja 2014 (UL L 23, 28.1.2014, str. 41) potrdila priključitev Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti, vzpostavljenemu z Uredbo (EU) št. 1259/2010 („Rim III“).

V skladu z navedenim sklepom se Uredba (EU) št. 1259/2010 v Grčiji uporablja od 29. julija 2015.


Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

V grški zakonodaji ni posebnih nacionalnih določb o formalnih zahtevah, ki veljajo za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V grški zakonodaji ni posebnih nacionalnih določb o možnosti izbire prava, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Zadnja posodobitev: 01/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.