Razveza in ločitev

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Za dogovore o izbiri prava ni drugih formalnih zahtev, razen tistih, ki so določene v členu 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V skladu z romunskim pravom lahko zakonca pravo, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze, določita tudi po začetku postopka pred sodiščem, vendar najpozneje na prvi sodni obravnavi, na katero sta pravilno vabljena zakonca.

Upoštevno besedilo civilnega zakonika je navedeno spodaj:

Člen 2598.

Datum dogovora o izbiri prava

(1) Dogovor o izbiri prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze, se lahko sklene ali spremeni najpozneje do datuma, ko je pristojni organ začel postopek za razvezo zakonske zveze.

(2) Vendar se lahko sodišče z dogovorom zakoncev seznani najpozneje do prve obravnave, na katero sta bili stranki pravilno vabljeni.

Člen 2599.

Oblika dogovora o izbiri prava

Dogovor o izbiri prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze, mora biti sklenjen v pisni obliki, zakonca pa ga morata podpisati in datirati.

Zadnja posodobitev: 12/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.