Skilsmässa och hemskillnad

Nationell information om förordning nr 1259/2010

Allmän information

Europeiska unionen har satt som mål att utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, genom att anta åtgärder om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor med gränsöverskridande inslag. Samtidigt kräver den ökade rörligheten för medborgarna på den inre marknaden mer flexibilitet och ökad rättssäkerhet.

Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (den s.k. Rom III-förordningen) ger medborgarna ändamålsenliga lösningar när det gäller rättssäkerhet, förutsägbarhet och flexibilitet, skyddar den svagare parten i en skilsmässa och förhindrar ”forum shopping”. Därigenom blir det också möjligt att undvika komplicerade, utdragna och smärtsamma förfaranden.

Mer specifikt innebär förordning (EU) nr 1259/2010 att internationella par i förväg kan komma överens om vilken lagstiftning som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad förutsatt att den avtalade lagen är lagen i den medlemsstat som de har närmast anknytning till. Om paret inte kan komma överens finns det gemensamma regler som domstolarna kan använda för att avgöra vilken lands lagstiftning som ska tillämpas.

Förordningen är däremot inte tillämplig på fysiska personers rättshandlingsförmåga, frågan om ett äktenskap överhuvudtaget har ingåtts samt giltigheten och erkännandet av äktenskap, annullering av äktenskap, makarnas efternamn, äktenskapets förmögenhetsrättsliga konsekvenser, föräldraansvar, underhållsskyldighet samt arvstruster och arv. Den påverkar inte heller tillämpningen av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

Den är ett instrument för fördjupat samarbete mellan de deltagande medlemsstaterna. Det fördjupade samarbetet gör det möjligt för en grupp om minst nio medlemsstater att genomföra åtgärder inom något av de områden som avses i fördragen inom ramen för unionens icke exklusiva befogenheter. Enligt artikel 331 i EUF-fördraget har icke deltagande medlemsstater rätt att ansluta sig till ett pågående fördjupat samarbete.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas.

Fördjupat Samarbete

Den 12 juli 2010 antog rådet beslut 2010/405/EU om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad mellan Belgien, Bulgarien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Portugal, Rumänien och Slovenien. Som en följd av detta antog de nämnda 14 deltagande medlemsstaterna rådets förordning (EU) nr 1259/2010, som började tillämpas den 21 juni 2012.

Den 21 november 2012 antog kommissionen beslut 2012/714/EU, som bekräftar Litauens deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. I beslutet föreskrivs att förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Litauen från och med den 22 maj 2014.

Den 27 januari 2014 antog kommissionen beslut 2014/39/EU som bekräftar Greklands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. I beslutet föreskrivs att förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Grekland från och med den 29 juli 2015.

Den 10 augusti 2016 antog kommissionen beslut (EU) 2016/1366 som bekräftar Estlands deltagande i ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad. I beslutet föreskrivs att förordning (EU) nr 1259/2010 ska tillämpas på Estland från och med den 11 februari 2018.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länk

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)

Senaste uppdatering: 09/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.