Skilsmässa och hemskillnad

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I österrikisk lag fastställs inte några ytterligare formkrav för lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt österrikisk lag (§ 11.3 i lagen om internationell privaträtt – IPRG) kan makarna välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010 även under domstolsförhandlingarna, under förutsättning att lagvalet görs uttryckligen och inte bara implicit.

Senaste uppdatering: 26/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.