Skilsmässa och hemskillnad

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I den belgiska lagstiftningen fastställs inga specifika formella krav vad gäller avtal om val av tillämplig lag i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

När det gäller kraven för val av tillämplig lag fastställs i artikel 55.2.3 i den belgiska kodexen om internationell privaträtt (Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht) att valet måste göras vid den första inställelsen (Lagen om kodexen för internationell privaträtt av den 16 juli 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge av den 27 juli 2004, som trädde i kraft den 1 oktober 2004).

Senaste uppdatering: 28/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.