Skilsmässa och hemskillnad

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt § 641.2 och 641.3 i familjelagen får makar personligen ingå ett avtal om tillämplig lag för äktenskapsskillnaden i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1259/2010 i form av en bestyrkt notariehandling. Om lagvalet noteras vid inledandet av en rättsprocess om äktenskapsskillnad ersätter detta den bestyrkta notariehandlingen.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt § 641.4 i familjelagen får makar ingå och ändra de aktuella avtalen när som helst fram till dess att en ansökan om äktenskapsskillnad godtas av en notarie eller i en rättsprocess fram till dess att det förberedande förfarandet avslutas eller tidsfristen för att inge skriftliga ansökningar löper ut.

Senaste uppdatering: 29/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.