Skilsmässa och hemskillnad

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Förordningen föreskriver tre formkrav för ett giltigt avtal om val av tillämplig lag: avtalet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av parterna.

Enligt förordningen kan medlemsstaterna föreskriva ytterligare formföreskrifter. Tillämpningen av dessa är beroende av makarnas situation.

I fransk rätt finns ingen regel om vilka formkrav som ställs för att ett avtal om tillämplig lag vid äktenskaps- eller hemskillnad ska vara giltigt. Frankrike har således inte lämnat någon sådan underrättelse som anges i artikel 17.1 a.

Följaktligen står det makarna fritt att söka professionell rådgivning från en person som de finner lämpad för ändamålet.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Makars avtal om vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskaps- eller hemskillnad kan ingås eller ändras när som helst fram till dess att saken tas upp vid domstol.

Om domstolslandets lag tillåter det kan makarna emellertid även välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen (artikel 5.2 och 5.3).

En sådan möjlighet finns inte uttryckligen föreskriven i fransk rätt, vilket förklarar varför Frankrike inte har lämnat en sådan underrättelse som anges i artikel 17.1 b.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.