Skilsmässa och hemskillnad

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Litauisk nationell rätt innehåller inte några ytterligare formkrav för avtal om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Litauisk nationell rätt föreskriver inte någon möjlighet att välja tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.