Skilsmässa och hemskillnad

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I Luxemburg ställs för närvarande inga ytterligare formkrav.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt luxemburgisk rätt finns ingen möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 14/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.