Skilsmässa och hemskillnad

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Det finns inga ytterligare formkrav för lagvalsavtal än de som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt rumänsk lagstiftning kan makarna även välja tillämplig lag för äktenskapsskillnad efter det att ärendet anhängiggjorts vid domstolen, men bara fram till och med dagen för den första domstolsförhandling som makarna kallats till.

De relevanta lagrummen i civillagen anges nedan.

Artikel 2598.

Datum för avtalet om val av tillämplig lag

(1) Ett avtal om vilken lag som ska vara tillämplig på äktenskapsskillnaden kan ingås eller ändras fram till den tidpunkt då ansökan om äktenskapsskillnad ges in till den behöriga myndigheten.

(2) Domstolen kan dock ta hänsyn till makarnas avtal fram till tidpunkten för den första förhandlingen som makarna vederbörligen har kallats till.

Artikel 2599.

Formkrav för avtalet om tillämplig lag

Avtalet om vilken lag som ska vara tillämplig på äktenskapsskillnad måste upprättas skriftligen och undertecknas och dateras av makarna.

Senaste uppdatering: 12/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.