Skilsmässa och hemskillnad

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Spansk rätt föreskriver formkrav utöver de som anges i artikel 7.2–4 i förordning (EU) nr 1259/2010: ett avtal om val av tillämplig lag måste således ha formen av en officiellt upprättad handling (upprättad inför en notarie) eller en ”autentisk handling” (ett dokument vars datering och partsunderskrifter är otvetydiga, även om det inte är fråga om en notariatshandling).

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt spansk rätt är det inte möjligt att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.