Медиация

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Информацията, която следва, се предоставя в съответствие с член 6, параграф 3 от Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.

От една страна, за да се получи изпълнително основание за писмено споразумение, постигнато в процедура по медиация, страните по тази процедура могат да се обърнат към нотариус (Notar), пред който е възможно или непосредствено да сключат споразумението, или да придадат на вече сключено писмено споразумение сила на публичен акт, като нотариусът формално удостовери споразумението в съответствие с член 54 от Кодекса на нотариалната дейност (Notariatsordnung). От друга страна, страните могат да сключат спогодба пред всеки районен съд (Bezirksgericht) относно съдържанието на писмено споразумение по гражданскоправен въпрос, постигнато в процедура по медиация.

Последна актуализация: 16/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.