Медиация

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, които са компетентни да получават молби, съгласно чл.6, пар.1 и 2 на Директивата са районните съдилища.

Съгласно чл.18 "Придаване на изпълнителна сила на споразумението", ал. 1 от Закона за медиацията, споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

Съгласно чл.18, ал.2 от Закона за медиацията, съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави.

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.