Медиация

България

Съдържание, предоставено от
България

Националното законодателство PDF (1069 Kb) bg


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

България

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Органите, които са компетентни да получават молби, съгласно чл.6, пар.1 и 2 на Директивата са районните съдилища.

Съгласно чл.18 "Придаване на изпълнителна сила на споразумението", ал. 1 от Закона за медиацията, споразумение по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

Съгласно чл.18, ал.2 от Закона за медиацията, съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави.

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.