Медиация

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

В Република Хърватия органите, компетентни да приемат молби по член 6, параграфи 1 и 2, са:

— по дела, касаещи въпроси от материалната компетентност на търговските съдилища:

Trgovački sud u Zagrebu (Търговски съд на Загреб)

Amruševa 2/2 (вход през Petrinjske ulice 8)

10000 Zagreb

Тел.: + 385 1 4897 222

Факс: +385 1 4920 871

Ел. поща: ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Уебсайт: https://sudovi.hr/hr/tszg

— в останалите случаи:

Županijski sud u Zagrebu (Окръжен съд Загреб)

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

Тел.: +385 1 4801 111

Факс: +385 1 4920 260

Ел. поща: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

Уебсайт: https://sudovi.hr/hr/zszg

Последна актуализация: 15/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.