В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Медиация

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Ако търсите принудително изпълнение в Англия и Уелс на съдържанието на трансгранично споразумение на ЕС, постигнато в резултат на медиация, на което не е била придадена изпълнителна сила преди това в друга държава — членка на ЕС, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

• Ако участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс, което се отнася до въпросите, предмет на медиацията, следва да подадете молбата до този съд.

• Ако не участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс и предмет на медиацията са гражданскоправни и търговскоправни въпроси (с изключение на семейноправни въпроси), следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на медиация, или до Висшия съд (High Court), или до някое друго от съдилищата, изброени по-долу, занимаващи се с „гражданскоправни“ въпроси, които биха били компетентни по сходни производства, ако такива са били започнати вместо медиацията. Можете да се обърнете с молба например към съда по местопребиваване на една или няколко от страните или, ако въпросите, предмет на медиация, засягат поземлен имот — към районния съд в чиято териториална компетентност попада поземленият имот.

• Ако не участвате в текущо производство пред съд в Англия и Уелс и предмет на медиацията са семейноправни въпроси, следва да подадете молбата до съда, който се занимава със „семейноправни“ въпроси и който би били компетентен по сходни производства, ако такива са били започнати вместо медиацията. Тъй като въпросът за съдебната компетентност по семейноправни въпроси зависи изключително от спора/съдържанието на споразумението, заинтересованите страни следва да насочат запитванията си до съда по местопребиваване на една или няколко от страните. Иначе заинтересованите страни могат да потърсят правен съвет относно подходящия съд от адвокат по семейно право в Англия и Уелс.

Ако търсите принудително изпълнение в Англия и Уелс на съдържанието на трансгранично споразумение на ЕС, постигнато в резултат на медиация, на което не е била придадена изпълнителна сила преди това в друга държава — членка на ЕС, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (с изключение на семейноправни въпроси) — Регламент (ЕО) № 1215/2012 на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, а молбата се подава само до Висшия съд (High Court of Justice);

по семейноправни въпроси:

i. гореспоменатият Регламент (EО) № 1215/2012 на Съвета от 12 декември 2012 г.; и/или

ii. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Актуален списък на компетентните съдилища може да бъде намерен на следния адрес: Търсачка за съдилища и трибунали

Последна актуализация: 12/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.