Медиация

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Директива 2008/52/ЕО относно медиацията е транспонирана в естонското право чрез Закона за помирението.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Искането за предоставяне на изпълнителна сила на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подава до окръжния съд (maakohus), в рамките на чиято териториална компетентност е била извършена медиацията. Можете да намерите координатите за връзка на окръжните съдилища на уебсайта на съдилищата. Ще трябва да заплатите държавна такса в размер на 50 EUR.

Споразумение, постигнато в резултат на помирително производство, проведено от заклет адвокат или нотариус (член 2, параграфи 2 и 3 от Закона за помирението), може да бъде заверено и от нотариус. Можете да намерите координатите за връзка на нотариусите чрез функцията „Намиране на нотариус“ на този портал. Ще трябва да платите нотариална такса в размер на 51,13 EUR.

Изпълнителната сила на споразуменията се урежда от член 14 от Закона за помирението. Процесът на придаване на изпълнителна сила на споразумения от съда се урежда от членове 6271 и 6272 от Гражданския процесуален кодекс. Нотариусът ще завери споразумението в съответствие с процедурата, предвидена в Закона за нотариалните заверки, и ще задължи длъжника да даде съгласието си за незабавно принудително изпълнение.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.