В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Медиация

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Молби за принудително изпълнение на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подават до министъра на правосъдието на адрес:

Ministry of Health, Care and Justice

St Bernard's Hospital

GX11 1AA

Гибралтар

Телефон: + 350 2000 7011

Факс: + 350 2005 9942

Последна актуализация: 16/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.